Functies Woocommerce

Betalingen Ontvangen In Woocommerce

Artikel 9 – Gebruiksrecht van de plugin Alle eigendomsrechten op de Plugin blijven bij Woosa rusten. Gebruik van de Plugin is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor dePlugin is ontwikkeld en bestemd. De rechten die de Licentienemer op foundation van de Overeenkomst toekomen, zijn nietoverdraagbaar aan derden.

Je activeert jouw licentie door de eerste betaling te verrichten. Met deze betaling ga je akkoord met de licentiekosten van

Het onderzoeken door Woosa van door de Licentienemer geconstateerde problemen bij gebruik van de Plugin is onder voorbehoud van dat: WooCommerce en WordPress optimaal geüpdatet zijn; De plugins van derden niet meer dan tien beschikbare updates hebben; De serverconfiguratie juist is, waaronder onder meer de PHP-versie, cURL-versie, PHP-time-limit WordPress website en reminiscence restrict.

Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen isuitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in tespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Ik heb de voorwaardenvan de website gelezen en ga ermee akkoord. Ik wil graag updates ontvangen over plugins

De Licentienemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verbandmet het door Woosa uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. De Licentienemer is verplicht de schade die Woosa ten gevolge van de opschorting ofontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. Indien Woosa de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Licentienemer terstond opeisbaar. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Beginnen Met De Van Der Meer Woocommerce Plugin?

Artikel 12 – Prijzen en betalingen Indien de Overeenkomst reeds langer voortduurt dan zes maanden, is Woosa gerechtigd de overeengekomen prijs jaarlijks per 1 januari te wijzigen. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie , alle huishoudens, woocommerce gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In andere gevallen zal de Licentienemer deze machtiging Schriftelijk verstrekken. Woosa is gerechtigd de aan de Licentienemer toekomende facturen uitsluitend per e-mail aanhem beschikbaar te stellen.

De 34 Beste Uitbreidingen Voor Woocommerce Om Je Online Shop Te Verbeteren

In dat geval kan Woosa de openstaande betaling, inclusief de hierbedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Licentienemer vanrechtswege in. Artikel thirteen – Aansprakelijkheid en vrijwaring Plugin kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk door Woosa zijn vermeld. Woosa verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen.

  • Tenslotte is een groot voordeel van WordPress dat er veel verschillende thema’s voor bestaan.
  • Stap 10 Een thema uitkiezen

Woosa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geledenverlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De aansprakelijkheid van Woosa is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van hetgeenwaarop de aansprakelijkheid van Woosa betrekking heeft. Onverminderd de vervalvervaltermijnen uit deze algemene voorwaarden, bedraagt deverjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Woosa één jaar. De Licentienemer vrijwaart Woosa van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Woosa toerekenbaar is.

Mocht de Licentienemer in gebreke blijven in het nemen van sufficient maatregelen, dan is Woosa, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Woosa en/of derden daardoorontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Licentienemer De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn medebedongen ten behoeve van de directeur, bestuurder en medewerkers van Woosa hetnormale gebruik van de Website voortvloeit.

Artikel 15 – Algemeen klachtbeleid Bij Woosa ingediende klachten worden WordPress hosting binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord.

Dit vind je misschien ook leuk...